Lập báo cáo giữ chuyển khoản tệ theo Thông tư 200 (phương thức trực tiếp). Báo cáo giữ giao dịch chuyển tiền tệ là 1 trong những báo cáo đặc biệt phản chiếu dòng vốn đi ra và vào của khách hàng. Đối cùng với report Lưu chuyển tiền tệ bao gồm biện pháp lập là theo phương pháp thẳng hoặc loại gián tiếp. Đại lý thuế Công Minh xin share với các bạn phương pháp lập report lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo Thông tứ 200 theo phương pháp trực tiếp.

Bạn đang xem: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp

*

Lập báo cáo lưu giữ chuyển khoản tệ trực tiếp sau Thông tư 200 trường đoản cú chuyển động gớm doanh:

– Tiền thu từ bỏ bán sản phẩm, cung cấp hình thức với lợi nhuận không giống (Mã số 01)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được mang tự sổ kế tân oán các thông tin tài khoản 111, thông tin tài khoản 112, sổ kế tân oán những tài khoản phải thu, sau thời điểm so sánh cùng với sổ kế toán thù những thông tin tài khoản 511, 131 hoặc những tài khoản 515, 121 chi tiết số tiền thu trường đoản cú cung cấp bệnh khoán kinh doanh.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu tự các thông tin tài khoản đối ứng như sau: Nợ thông tin tài khoản 111 112 Có tài khoản 511 3331 131 121

– Tiền đưa ra trả cho tất cả những người hỗ trợ mặt hàng hoá, hình thức dịch vụ (Mã số 02)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này được đem từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, sổ kế toán những thông tin tài khoản buộc phải thu cùng đi vay mượn sau khoản thời gian so sánh với sổ kế toán thù các tài khoản 331, các TK hàng tồn kho. Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm (…)

+ Doanh nghiệp rước số liệu từ bỏ các thông tin tài khoản đối ứng nlỗi sau: Có thông tin tài khoản 111 112 Nợ thông tin tài khoản 331 151 152 153 154 155 156 157 158

– Tiền đưa ra trả cho những người lao đụng (Mã số 03)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được đem trường đoản cú sổ kế tân oán các tài khoản 111, 112 sau khi đối chiếu với sổ kế toán thông tin tài khoản 334. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm (…).

+ Doanh nghiệp lấy số liệu từ bỏ những thông tin tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 Nợ thông tin tài khoản 334

– Tiền lãi vay mượn vẫn trả (Mã số 04)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được mang tự sổ kế toán các thông tin tài khoản 111, 112, 113, sổ kế toán thù những tài khoản bắt buộc thu đối ứng với sổ kế toán thù thông tin tài khoản 335, 635, 242 cùng những Tài khoản liên quan không giống.

+ Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đối kháng (…).

+ Doanh nghiệp mang số liệu từ bỏ những tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 335 Tài khoản 635 242 với TK liên quan khác

– Thuế TNDoanh Nghiệp đã nộp (Mã số 05)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được đem từ sổ kế toán các thông tin tài khoản 111, 112, 113 đối ứng cùng với sổ kế toán tài khoản 3334. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm bên dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc solo ( …).

+ Doanh nghiệp đem số liệu trường đoản cú các thông tin tài khoản đối ứng như sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản 3334

– Tiền thu không giống tự vận động marketing (Mã số 06)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này rước từ sổ kế toán thù những thông tin tài khoản 111, thông tin tài khoản 112 sau thời điểm đối chiếu với sổ kế tân oán những tài khoản 711, tài khoản 133, 141, thông tin tài khoản 244 và sổ kế tân oán các tài khoản không giống có liên quan vào kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp đem số liệu từ những tài khoản đối ứng nlỗi sau: Nợ thông tin tài khoản 111 112 Có tài khoản 711 tài khoản 133 Tài khoản 141 Tài khoản 244với các TK tương quan khác

– Tiền chi không giống mang lại chuyển động marketing (Mã số 07)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này lấy tự sổ kế toán thù những tài khoản 111, 112, 113 trong kỳ report, sau khoản thời gian so sánh với sổ kế toán những thông tin tài khoản 811, 161, 244, 333, 338, 344, 352, 353, 356 với các Tài khoản tương quan khác. Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đối chọi (…).

+ Doanh nghiệp lấy số liệu tự các tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 811 161 244 333 338 344 352 353 356 với các thông tin tài khoản liên quan khác

– Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần trường đoản cú hoạt động kinh doanh (Mã số 20)

+ Mã số đôi mươi = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06 + Mã số 07

+ Nếu số liệu tiêu chuẩn này là số âm thì ghi vào ngoặc đơn (…).

Lập báo cáo những tiêu chuẩn luồng chi phí từ vận động đầu tư

– Tiền chi mua sắm, sản xuất TSCĐ với các gia sản dài hạn không giống (Mã số 21)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này rước từ sổ kế toán thù các thông tin tài khoản 111, 112, 113, sổ kế toán thù các tài khoản nên thu, sổ kế tân oán thông tin tài khoản 3411, sổ kế tân oán thông tin tài khoản 331 đối ứng với sổ kế toán thù những tài khoản 211, 213, 217, 241 trong kỳ report.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu tự các tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 211 Tài khoản 213 Tài khoản 217 241 Tài khoản 331 3411

+ Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm bên dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đơn (…).

– Tiền thu tkhô nóng lý, nhượng phân phối TSCĐ với những tài sản dài hạn không giống (Mã số 22)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là chênh lệch thân số chi phí thu cùng số tiền bỏ ra đến vấn đề tkhô giòn lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT và các gia sản lâu năm không giống.

+ Số chi phí thu được rước tự sổ kế tân oán các tài khoản 111, 112, 113 đối ứng cùng với sổ kế tân oán các tài khoản 711, 5117, 131

 Doanh nghiệp lấy số liệu trường đoản cú những tài khoản đối ứng như sau: Nợ tài khoản 111 112 113 Có thông tin tài khoản 711 5117 131

+ Số tiền bỏ ra được lấy từ bỏ sổ kế tân oán các thông tin tài khoản 111, 112, 113 đối ứng cùng với sổ kế toán thù những tài khoản 632, 811.

 Doanh nghiệp lấy số liệu trường đoản cú những tài khoản đối ứng nlỗi sau: Có tài khoản 111, 112, 113 Nợ thông tin tài khoản 632, 811.

+ Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đối kháng (…) nếu như số chi phí thực thu nhỏ tuổi hơn số chi phí thực đưa ra với ghi ngay số dương ví như số chi phí thực thu to hơn thực chi.

– Tiền đưa ra giải ngân cho vay và tải những hình thức nợ của đơn vị chức năng khác (Mã số 23)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này rước từ bỏ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113 đối ứng cùng với sổ kế tân oán thông tin tài khoản 128, Tài khoản 171 trong kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp mang số liệu từ bỏ các thông tin tài khoản đối ứng nlỗi sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản 128 Tài khoản 171

+ Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm bên dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đối kháng (…).

– Tiền thu hồi giải ngân cho vay, chào bán lại pháp luật nợ của đơn vị chức năng không giống (Mã số 24)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này mang từ bỏ sổ kế toán các TK 111, 112, 113, sau khoản thời gian đối chiếu cùng với sổ kế tân oán tài khoản 128 , 17một trong kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp mang số liệu từ những thông tin tài khoản đối ứng như sau: Nợ TK 111 112 113 Có TK 128 171

– Tiền chi đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác (Mã số 25)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này đem từ bỏ sổ kế tân oán những tài khoản 111, 112, 113, sau khi đối chiếu với sổ kế toán thù các thông tin tài khoản 221, 222, 2281, 331 trong kỳ report.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu tự các thông tin tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 221 222 2281 331

+ Số liệu này được ghi bằng số âm bên dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đơn (…).

– Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị không giống (Mã số 26)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này rước từ bỏ sổ kế toán thù các thông tin tài khoản 111, 112, 113, đối ứng với sổ kế tân oán các thông tin tài khoản 221, 222, 2281, 131 trong các kỳ report.

Xem thêm: Phim Bí Ẩn Trong Nhà Hát (Sctv9) (20 Tập), Phim Bí Ẩn Trong Nhà Hát

– Thu lãi tiền giải ngân cho vay, cổ tức và lợi nhuận được phân tách (Mã số 27)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này mang tự sổ kế tân oán những thông tin tài khoản 111, 112 đối ứng với sổ kế tân oán tài khoản 515.

– Lưu chuyển tiền thuần trường đoản cú vận động đầu tư (Mã số 30)

Mã số 30 = Mã số 21 + Mã số 22 + Mã số 23 + Mã số 24 + Mã số 25 + Mã số 26 + Mã số 27

Lập report các tiêu chí luồng chi phí tự vận động tài chính

– Tiền thu tự gây ra CP, nhận vốn góp của chủ mua (Mã số 31)

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này mang từ sổ kế tân oán các tài khoản 111, 112, Tài khoản 113 sau khoản thời gian đối chiếu cùng với sổ kế tân oán tài khoản 411 trong các kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp mang số liệu từ các thông tin tài khoản đối ứng như sau: Nợ thông tin tài khoản 111 112 113 Có thông tin tài khoản 411

– Tiền trả lại vốn góp cho các nhà download, mua lại cổ phiếu vẫn kiến thiết (Mã số 32)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này đem tự sổ kế tân oán những tài khoản 111, 112, 113, sau thời điểm đối chiếu cùng với sổ kế toán các thông tin tài khoản 411, 419 vào kỳ report.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu trường đoản cú các tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 411 Tài khoản 419

+ Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm bên dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đơn (…).

– Tiền thu từ đi vay mượn (Mã số 33)

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này lấy tự sổ kế toán thù các thông tin tài khoản 111, 112, 113, những tài khoản buộc phải trả sau khoản thời gian đối chiếu cùng với sổ kế tân oán những thông tin tài khoản 171, Tài khoản 3411, Tài khoản 3431, Tài khoản 3432 , Tài khoản 41112và các tài khoản khác tất cả tương quan trong kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp đem số liệu tự những thông tin tài khoản đối ứng như sau: Nợ tài khoản 111 112 113 Có Tài khoản 3411, Tài khoản 3431, Tài khoản 3432 , Tài khoản 41112 cùng các thông tin tài khoản tương quan khác

– Tiền trả nợ cội vay mượn (Mã số 34)

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này đem từ sổ kế toán thù các thông tin tài khoản 111, 112, sổ kế toán các tài khoản đề xuất thu đối ứng với sổ kế toán thù thông tin tài khoản 171, 3411, 3431, 3432, 41112 vào kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp đem số liệu từ những thông tin tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ Tài khoản 3411, Tài khoản 3431, Tài khoản 3432 , Tài khoản 41112 và những thông tin tài khoản tương quan không giống.

+ Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm bên dưới bề ngoài ghi vào ngoặc đơn (…).

– Tiền trả nợ gốc mướn tài bao gồm (Mã số 35)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này rước tự sổ kế tân oán các tài khoản 111, 112, 113, sổ kế toán những thông tin tài khoản yêu cầu thu đối ứng với sổ kế toán thông tin tài khoản 3412 trong kỳ report.

+ Doanh nghiệp đem số liệu từ bỏ những tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản Tài khoản 3412

+ Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm bên dưới hình thức ghi vào ngoặc đối chọi (…).

– Cổ tức, lợi tức đầu tư đã trả mang lại chủ cài đặt (Mã số 36)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này lấy tự sổ kế toán thù những thông tin tài khoản 111, 112, 113 đối ứng cùng với sổ kế tân oán những thông tin tài khoản 421, 338.

+ Doanh nghiệp đem số liệu từ các thông tin tài khoản đối ứng nlỗi sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ ài khoản 421 338

+ Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc đối kháng (…).

– Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần trường đoản cú hoạt động tài bao gồm (Mã số 40)

Mã số 40 = Mã số 31 + Mã số 32 + Mã số 33 + Mã số 34 + Mã số 35 + Mã số 36.

Tổng phù hợp các luồng tiền vào kỳ

– Lưu chuyển khoản thuần trong kỳ (Mã số 50)

+ Mã số 50 = Mã số 20 + Mã số 30 + Mã số 40.

+ Nếu số liệu tiêu chí này là số âm thì ghi vào ngoặc 1-1 (…).

– Tiền cùng tương đương tiền thời điểm đầu kỳ (Mã số 60)

+ Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào số liệu tiêu chuẩn “Tiền với tương tự tiền” thời điểm đầu kỳ report (Mã số 110, cột “Số đầu kỳ” bên trên Bảng Cân đối kế toán).

– Hình ảnh hưởng của đổi khác tỷ giá bán hối đoái quy đổi nước ngoài tệ (Mã số 61)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này được lấy trường đoản cú sổ kế toán thù những thông tin tài khoản 111, 112, 113, 128 và những thông tin tài khoản tương quan (chi tiết các khoản mãn nguyện có mang là tương tự chi phí đối ứng cùng với sổ kế tân oán chi tiết tài khoản 413một trong các kỳ báo cáo.

+ Chỉ tiêu này được ghi ngay số dương nếu như bao gồm lãi tỷ giá với được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đối kháng (…) nếu như gây ra lỗ tỷ giá.

– Tiền cùng tương tự chi phí cuối kỳ (Mã số 70)

+ Mã số 70 = Mã số 50 + Mã số 60 + Mã số 61.

+ Chỉ tiêu này bắt buộc khớp với chỉ tiêu “Tiền với tương tự tiền” thời điểm cuối kỳ báo cáo (Mã số 110, cột “Số cuối kỳ” bên trên Bảng Cân đối kế toán).