"The philosophy of education may be either the philosophy of the process of education or the philosophy of the discipline of education.

Bạn đang xem: Giáo dục tiếng anh là gì


Giáo dục tiểu học kéo dãn sáu năm, giáo dục trung học cửa hàng được tạo thành nút căn bản cùng tiền đại học.
Primary education lasts for six years, secondary education is divided into basic & pre-university education.
Ủy ban Giáo dục Đại học (CHED) liệt kê 2.180 các đại lý dạy dỗ bậc đại học, 607 trong số ấy là ngôi trường công cùng 1.573 là trường bốn.
The Commission on Higher Education (CHED) lists 2,180 higher education institutions, 607 of which are public & 1,573 private.
Sau khi chấm dứt giáo dục trung học đại lý năm 2010, cô học ngành giáo dục thể hóa học trên Đại học tập nước nhà Andrés Bello.
After completing her secondary education in 2010, she studied physical education at the Universidad Andrés Bello.
Bà sẽ hoàn thành giáo dụchọc và mần nin thiếu nhi tại Trường Sitháng Rodriguez cùng giáo dục trung học trên Học viện José Ramón Yépez ở Zulia.
She completed primary & pre-school education at the Sitháng Rodriguez School và secondary education at the José Ramón Yépez Institute in Zulia.
In college, we"ve sầu got cost inflation in higher education that dwarfs cost inflation in medical care.

Xem thêm: Vivo V5 Giá Bao Nhiêu - Vivo V5 Vàng Chính Hãng, Giá Tốt


Trong số các trường học tập, 451 cung cấp giáo dụchọc, 102 cung cấp dạy dỗ cấp trung học tập, với bao gồm năm trường học tập ngày dành cho người bự.
Of these schools, 451 offer elementary education, 102 offer secondary màn chơi education, and there are five adult day schools.
Với ý thức cao hơn nữa về từ kỷ, càng các bố mẹ chưng sĩ nhi, công ty dạy dỗ học bí quyết dấn dạng những đặc tính của trường đoản cú kỷ.
With that increased awareness, more parents, more pediatricians, more educators learned lớn recognize the features of autism.
Hoàn thành thịnh hành giáo dục tiểu học: Đảm bảo rằng đến năm 2015, tất cả trẻ em, ko rõ ràng trai gái, đa số được hoàn toàn giáo dục tiểu học.
In order to lớn achieve the Millennium Goals phối by the UN, by năm ngoái, children everywhere, boys and girls alike, should be able to complete a full course of primary school.
Các chính sách này nguyên tắc ưu tiên mang đến bumiputera trong vấn đề làm, giáo dục, học bổng, sale, tiếp cận bên giá thấp hơn và cung ứng tiết kiệm ngân sách và chi phí.
These policies provide preferential treatment lớn bumiputera in employment, education, scholarships, business, và access lớn cheaper housing & assisted savings.
Thuật ngữ grade school nhiều lúc được áp dụng sống Mỹ, tuy nhiên thuật ngữ này có thể đề cùa tới cả giáo dụchọc với giáo dục trung học.
The term grade school is sometimes used in the US, although this term may refer to both primary education and secondary education.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M