Tài khoản 159 – dự trữ ưu đãi giảm giá hàng tồn kho: dùng để làm đề đạt các khoản dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho phải tạo Khi có những bằng chứng tin tưởng về sự giảm giá của quý giá thuần hoàn toàn có thể tiến hành được so với cái giá cội của hàng tồn kho.

Bạn đang xem: Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Chú ý: Tài khoản 159 chỉ còn áp dụng theo QĐ 48, theo Thông tứ 200 thay thế quyết định 15 thì đã bỏ tài khoản này đi cầm vào chính là tài khoản 229.Chi huyết coi tại đây nhé: Cách hạch toán thù dự trữ tổn định thất tài sản TK 229
*
Dự chống là khoản dự trù trước để mang vào chi phí thêm vào, kinh doanh phần cực hiếm bị giảm sút tốt rộng quý hiếm đang ghi sổ kế toán của sản phẩm tồn kho. Việc lập dự trữ giảm ngay mặt hàng tồn kho nhằm bù đắp những khoản thiệt hại thực tế xẩy ra vị vật dụng tư, thành phầm, mặt hàng hoá tồn kho bị sút giá; mặt khác cũng nhằm phản ánh giá chuẩn trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho của chúng ta Khi lập report tài chủ yếu vào vào cuối kỳ hạch tân oán.Giá trị thuần hoàn toàn có thể triển khai được của mặt hàng tồn là giá thành dự trù của mặt hàng tồn kho trong kỳ thêm vào, marketing thông thường trừ (-) ngân sách ước tính để hoàn thành sản phẩm với chi phí dự tính cần thiết mang đến Việc chào bán bọn chúng.Khoản dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho đề đạt trên Tài khoản 159 “Dự chống tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá mặt hàng tồn kho” thực hiện để kiểm soát và điều chỉnh trị giá chỉ gốc sản phẩm tồn kho của các tài khoản mặt hàng tồn kho.
1. Dự chống giảm giá mặt hàng tồn kho được lập lúc quý giá thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ tuổi hơn giá bán gốc và được ghi dìm vào giá vốn hàng phân phối vào kỳ.2. Dự chống giảm ngay sản phẩm tồn kho được lập lệ vào cuối kỳ kế toán thù năm khi lập báo cáo tài chủ yếu. Khi lập dự phòng Giảm ngay mặt hàng tồn kho đề nghị được triển khai theo đúng những cơ chế của Chuẩn mực kế toán thù “Hàng tồn kho” và nguyên tắc của cơ chế tài chủ yếu hiện hành. Đối với các công ty lớn phải tạo với công khai report tài vị trí trung tâm niên độ như đơn vị niêm yết thì lúc lập report tài ở chính giữa niện độ (report quí) rất có thể để ý với điều khiển số dự trữ ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho đã lập mang lại tương xứng với tình trạng thực tiễn theo phép tắc cực hiếm hàng tồn kho phản ảnh bên trên Bảng Cân đối kế toán theo quý giá thuần rất có thể thực hiện được (Nếu quý hiếm thuần hoàn toàn có thể tiến hành được thấp hơn giá gốc) của hàng tồn kho.3. Việc lập dự phòng Giảm ngay hàng tồn kho đề xuất tính theo từng máy vật tư, mặt hàng hoá, sản phẩm tồn kho. Đối với hình thức dịch vụ hỗ trợ túa dang, câu hỏi lập dự trữ ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho đề nghị được tính theo từng kiểu dịch vụ gồm mức giá thành cá biệt.4. Cuối niên độ kế tân oán, địa thế căn cứ vào con số, giá bán gốc, cực hiếm thuần rất có thể tiến hành được của từng lắp thêm đồ dùng bốn, mặt hàng hoá, từng loại dịch vụ hỗ trợ tháo dỡ dang, xác minh khoản dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập mang đến niện độ kế toán thù tiếp theo:- Trường thích hợp khoản dự trữ ưu đãi giảm giá hàng tồn kho phải khởi tạo nghỉ ngơi cuối kỳ kế toán này lớn hơn khoản dự phòng giảm ngay sản phẩm tồn kho đã lập sống vào cuối kỳ kế tân oán trước chưa thực hiện không còn thì số chênh lệch lớn hơn được ghi tăng dự phòng cùng ghi tăng giá vốn sản phẩm buôn bán.- Trường hợp khoản dự trữ ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho phải tạo sinh sống thời điểm cuối kỳ kế toán trong năm này bé dại hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho vẫn ghi bên trên sổ kế tân oán thì số chênh lệch nhỏ dại hơn được trả nhập ghi giảm dự trữ và ghi giảm giá vốn mặt hàng bán.
Bên Nợ:Giá trị dự phòng giảm giá sản phẩm tồn kho được trả nhập ghi ưu đãi giảm giá vốn hàng phân phối trong kỳ.

Xem thêm: Cách Làm Vịt Quay Tại Nhà Hàng, Cách Làm Vịt Quay Bắc Kinh Ngon Chuẩn Vị Nhà Hàng

Bên Có:Giá trị dự trữ áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho sẽ lập tính vào giá chỉ vốn hàng bán vào kỳ.Số dư mặt Có:Giá trị dự phòng giảm ngay hàng tồn kho hiện gồm thời điểm cuối kỳ.
1. Cuối kỳ kế tân oán năm (hoặc quý), Lúc lập dự trữ Giảm ngay mặt hàng tồn kho lần đầu tiên, ghi:Nợ TK 632 - Giá vốn mặt hàng bán Có TK 159 - Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho.2. Cuối kỳ kế toán năm (hoặc quý) tiếp theo:- Nếu khoản dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho phải tạo lập sống thời điểm cuối kỳ kế toán thù năm nay to hơn khoản dự trữ giảm ngay hàng tồn kho đang lập làm việc vào cuối kỳ kế tân oán năm trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch to hơn, ghi:Nợ TK 632 - Giá vốn hàng phân phối (Chi máu dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho) Có TK 159 - Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá mặt hàng tồn kho.- Nếu khoản dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá sản phẩm tồn kho phải tạo sinh hoạt vào cuối kỳ kế toán năm nay nhỏ tuổi rộng khoản dự trữ Giảm ngay hàng tồn kho đã lập sinh hoạt vào cuối kỳ kế toán thù năm trước không áp dụng không còn thì số chênh lệch nhỏ tuổi hơn, ghi:Nợ TK 159 - Dự phòng ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho Có TK 632 - Giá vốn sản phẩm phân phối (Chi máu dự trữ giảm ngay mặt hàng tồn kho).