Danh sách city loại 1 bao hàm 22 thành phố: 3 tỉnh thành trực ở trong Trung ương với 19 thị trấn trực trực thuộc tỉnh. Số liệu này được cập nhật mới nhất tính mang lại ngày 23 tháng 7 năm 2021.