*

...một số loại khủng hoảng pháp lý, cầm cố thời cơ có tác dụng nhiều...

Bạn đang xem: Hợp đồng đặt cọc tiền mua nhà


*
Sơ đồ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁPhường LUẬT
*

*
Mẫu đúng theo đồng

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(Số: ……………./HĐĐC)

Hôm ni, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ………………….…………………………

Chúng tôi có có:

BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):

Ông (Bà): …………………………………………………………………………. Năm sinh:………………..…….

CMND số: ………………………………… Ngày cung cấp ……………….. Nơi cung cấp ………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B):

Ông (Bà): ……………………………………………………… Năm sinh:…………...…………………………….

CMND số: ………………………….…… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp cho ……………………………………

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Hai mặt chấp nhận triển khai câu hỏi đặt cọc theo những văn bản sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC (1)

……………………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………………...................

Xem thêm: Thuế Là Gì? Vì Sao Thuế Có Tác Dụng Ổn Định Thị Trường Điều Chỉnh Cơ Cấu Kinh Tế

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: ................., kể từ ngày ….. tháng …… năm ……

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Ghi rõ mục tiêu đặt cọc, câu chữ thỏa thuận (cam kết) của những bên về câu hỏi bảo vệ giao ước hoặc thực hiện phù hợp đồng dân sự.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Bên A tất cả các nghĩa vụ sau đây:

a) Giao gia tài đặt cọc mang lại Bên B theo đúng thỏa thuận;

b) Giao kết hoặc triển khai nhiệm vụ dân sự vẫn thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A phủ nhận giao ước hoặc triển khai nghĩa vụ dân sự (mục tiêu đặt cọc ko đạt được) thì Bên A bị mất gia sản đặt cọc;

c) Các thỏa thuận hợp tác không giống ...

4.2. Bên A bao gồm những quyền sau đây:

a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ bỏ Bên B hoặc được trả lúc thực hiện nhiệm vụ trả chi phí đến Bên B trong ngôi trường hòa hợp 2 Bên giao kết hoặc tiến hành nghĩa vụ dân sự (mục tiêu đặt cọc đạt được);

b) Nhận lại với mua gia tài đặt cọc với một khoản tiền tương đương quý hiếm gia tài đặt cọc (trừ trường đúng theo bao gồm thỏa thuận hợp tác khác) vào ngôi trường thích hợp Bên B phủ nhận câu hỏi giao ước hoặc thực hiện nhiệm vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được);

c) Các thỏa thuận không giống ...

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Bên B bao gồm các nhiệm vụ sau đây:

a) Trả lại gia sản đặt cọc đến Bên A hoặc trừ để triển khai nghĩa vụ trả tiền vào trường đúng theo 2 Bên giao ước hoặc tiến hành nhiệm vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Trả lại gia sản đặt cọc và một khoản tiền tương tự giá trị gia tài đặt cọc đến Bên A (trừ ngôi trường hòa hợp gồm thỏa thuận hợp tác khác) trong ngôi trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc tiến hành nhiệm vụ dân sự (mục tiêu đặt cọc không đạt được);

c) Các thỏa thuận hợp tác khác ...

5.2. Bên B tất cả những quyền sau đây:

a) Slàm việc hữu gia sản đặt cọc nếu Bên A không đồng ý giao kết hoặc triển khai nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được).

b) Các thỏa thuận khác ...

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng cơ mà tạo nên trạng rỡ chấp, các bên cùng mọi người trong nhà thảo luận xử lý trên bề ngoài tôn kính quyền lợi và nghĩa vụ của nhau; vào trường đúng theo ko giải quyết và xử lý được, thì một trong những phía 2 bên tất cả quyền khởi kiện nhằm những hiểu biết tòa án tất cả thđộ ẩm quyền giải quyết và xử lý theo vẻ ngoài của điều khoản.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách rưới nhiệm trước quy định về hầu hết lời khẳng định sau đây:

7.1. Việc giao ước Hợp đồng này trọn vẹn trường đoản cú nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

7.2. Thực hiện đúng với đầy đủ tất cả những thỏa thuận hợp tác đang ghi trong Hợp đồng này;

7.3. Các cam kết không giống...

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nhiệm vụ với tác dụng hòa hợp pháp của bản thân được thỏa thuận trong hợp đồng này.

8.2. Hai bên đã tự hiểu lại vừa lòng đồng này, vẫn đọc với đồng ý toàn bộ các lao lý đang ghi trong đúng theo đồng.

8.3. Hợp đồng này còn có hiệu lực Tính từ lúc ngày …… tháng ……. năm …… mang lại ngày …… mon ….. năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) phiên bản, từng mặt giữ lại một bản cùng có mức giá trị tương đồng.

BÊN A BÊN B

(Ký, lăn tay cùng ghi rõ bọn họ tên) (Ký, lăn tay và ghi rõ bọn họ tên)

Ghi chú:

(1) Mô tả chi tiết về tài sản đặt cọc (khoản chi phí hoặc kyên khí quý, đá quý hoặc đồ vật có giá trị khác).Riêng đối với các gia sản là BDS thì cần phải tuân theo các qui định của lao lý về đặt cọc.