underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2015

Bạn đang xem: Hướng dẫn đánh giá chất lượng đảng viên năm 2015

*

*

Xem thêm: Cửa Hàng Đồng Hồ Nữ Giá Rẻ 50K Xịn, Đồng Hồ Nữ Giá Rẻ 50K Xịn

Năm 2015, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc tỉnh, việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực, kết quả phản ánh sát thực tế hơn.

Hầu hết các tổ chức đảng và đảng viên đã bám sát Hướng dẫn số 27-HD/TCTW ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm, Nghị định số 56/2005-NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đánh giá, phân loại. Đặc biệt, là năm đầu tiên đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 56/2015-NĐ-CP của Chính phủ đã đem lại kết quả tích cực, việc đánh giá đã căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ.Bạn đang xem: Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015


*

Ảnh minh họa, nguồn Internet

Tính đến tháng 12 năm 2015, toàn Đảng bộ tỉnh có 991 tổ chức cơ sở đảng; trong đó có 991/991 tổ chức cơ sở đảng đã đánh giá chất lượng năm 2015 (chiếm tỷ lệ 100%). Về kết quả đánh giá, phân loại: Có 574 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh (chiếm tỷ lệ 57,92%), giảm 1,76% (18 tổ chức cơ sở đảng) so với năm 2014; 341 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 34,41%), tăng 2,35% so với năm 2014; 72 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 7,27%), giảm 0,79% so với năm 2014; 04 tổ chức cơ sở đảng xếp loại yếu kém (chiếm tỷ lệ 0,4%), tăng 0,4% so với năm 2014.

Nhìn chung, việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2015 trong toàn Đảng bộ tỉnh được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, dân chủ, dựa trên kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân, chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và coi trọng ý kiến nhận xét đảng viên của cấp ủy nơi cư trú.