*

Phương pháp tính thuế giá chỉ trị gia tăng của doanh nghiệp


Phương pháp tính trực tiếp bên trên giá chỉ trị gia tăng của doanh nghiệp

1/ Số thuế giá chỉ trị gia tăng (GTGT) phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp bên trên GTGT bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác tiến thưởng bạc, đá quý.

Bạn đang xem: Hướng dẫn khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Giá trị gia tăng của đá quý, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh hao toán của đá quý, bạc, đá quý đẩy ra trừ (-) giá bán tkhô cứng toán của xoàn, bạc, đá quý mua vào tương ứng.Giá thanh khô tân oán của rubi, bạc, đá quý bán ra là giá thực tế phân phối ghi bên trên hóa đơn bán quà, bạc, đá quý, bao gồm cả tiền công chế tác (nếu có), thuế giá trị gia tăng với những khoản phụ thu, phí tổn thu thêm mà lại mặt cung cấp được hưởng.Giá thanh toán của tiến thưởng, bạc, đá quý download vào được xác định bằng giá chỉ trị quà, bạc, đá quý cài vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT cần sử dụng mang lại giao thương mua bán, chế tác xoàn, bạc, đá quý xuất kho tương ứng.Trường hợp trong kỳ tính thuế giá chỉ trị gia tăng của doanh nghiệp gây ra giá bán trị gia tăng âm (-) của quà, bạc, đá quý thì được tính bù trừ vào giá chỉ trị gia tăng dương (+) của tiến thưởng, bạc, đá quý. Trường hợp không có tạo ra giá trị gia tăng dương (+) hoặc giá trị gia tăng dương (+) ko đủ bù trừ giá chỉ trị gia tăng âm (-) thì được kết chuyển để trừ vào giá bán trị gia tăng của kỳ sau trong năm. Kết thúc năm dương lịch, giá bán trị gia tăng âm (-) không được kết chuyển tiếp thanh lịch năm sau”.

2/ Số thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp bên trên giá bán trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

Đối tượng áp dụng:

Doanh nghiệp, hợp tác buôn bản đang hoạt động tất cả doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này;Doanh nghiệp, hợp tác xóm mới thành lập, trừ trường hợp đăng cam kết tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này;Tổ chức khiếp tế không giống không phải là doanh nghiệp, hợp tác thôn, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp khấu trừ

Điều 12: Phương pháp khấu trừ thuếgiá chỉ trị gia tăng của doanh nghiệp

1/ Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở marketing thực hiện đầy đủ chế độ kế toán thù, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán thù, hóa đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở sale đang hoạt động có doanh thu mặt hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên cùng thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán thù, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá thể kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;

b) Cơ sở marketing đăng ký kết tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá thể kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;

c) Tổ chức, cá nhân nước không tính cung cấp sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động kiếm tìm kiếm, thăm dò, phát triển cùng khai quật dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bởi bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp cụ.

2/ Doanh thu sản phẩm năm từ một tỷ đồng trở lên có tác dụng căn cứ xác định cơ sở sale nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều này là doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT và được xác định như sau:

a) Doanh thu sản phẩm năm vì cơ sở sale tự xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHướng Dẫn Viên xuất kho chịu thuế GTGT” bên trên Tờ knhị thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ mon 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế mon 10 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT hoặc trên Tờ knhì thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế 4 tháng cuối năm năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT. Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục.

b) Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập vào năm 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 ko đủ 12 mon thì xác định lệch giá ước tính của năm như sau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV Du lịch xuất kho chịu thuế GTGT” trên Tờ knhị thuế GTGT của kỳ tính thuế những mon hoạt động sản xuất marketing phân chia (:) số mon hoạt động sản xuất marketing và nhân với (x) 12 mon. Trường hợp Theo phong cách xác định như bên trên, lợi nhuận ước tính từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp doanh thu ước tính Theo phong cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính trực tiếp vào nhì năm, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

c) Trường hợp doanh nghiệp thực hiện knhì thuế theo quý từ mon 7 năm 2013 thì bí quyết xác định lệch giá của năm như sau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng lợi nhuận của HHDV đẩy ra chịu thuế GTGT” bên trên Tờ knhì thuế GTGT của kỳ tính thuế những tháng 10, 11, 12 năm 2012, 6 tháng đầu năm 2013 với trên Tờ knhì thuế GTGT của kỳ tính thuế 4 tháng cuối năm năm 2013. Trường hợp theo cách xác định như trên, lệch giá từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp lệch giá theo cách xác định bên trên chưa đến 1 tỷ đồng thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính trực tiếp vào hai năm, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

d) Đối với cơ sở kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh vào cả năm thì xác định theo doanh thu của năm trước năm tạm nghỉ marketing.

Đối với cơ sở sale tạm nghỉ sale một thời gian vào năm thì xác định lợi nhuận theo số mon, quý thực marketing theo hướng dẫn tại điểm b khoản này.

Trường hợp năm trước năm tạm nghỉ sale cơ sở marketing sale không đủ 12 mon thì xác định lợi nhuận theo số mon, quý thực sale theo hướng dẫn tại điểm b khoản này.

3/ Cơ sở marketing đăng ký kết tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

a) Doanh nghiệp, hợp tác buôn bản đang hoạt động tất cả doanh thu mặt hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán thù, hóa đơn, chứng từ.

b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở sale đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp theo phương pháp khấu trừ.

c) Doanh nghiệp, hợp tác buôn bản mới thành lập gồm thực hiện đầu tư, tải sắm tài sản cố định, đồ đạc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi bên trên hóa đơn cài đặt tài sản cố định, đồ đạc, thiết bị, kể cả hóa đơn cài đặt tài sản cố định, trang thiết bị, thiết bị trước khi thành lập (ko bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh ko hoạt động vận tải, du lịch, khách hàng sạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước xung quanh kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng đơn vị thầu, hợp đồng bên thầu phụ.

d) Tổ chức kinh tế không giống hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xóm.

Doanh nghiệp, hợp tác buôn bản hướng dẫn tại điểm a khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho cơ quan lại thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 mặt hàng năm.

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp tới cơ quan tiền thuế quản lý trực tiếp thuộc với hồ sơ đăng ký kết thuế.

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm d khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan tiền thuế quản lý trực tiếp trước ngày đôi mươi mon 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế giá bán trị gia tăng của doanh nghiệp thực hiện phương pháp tính thuế mới.

Trong thời gian 5 ngày có tác dụng việc kể từ ngày nhận được Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ, cơ quan tiền thuế phải tất cả văn bản thông báo đến doanh nghiệp, hợp tác buôn bản, cơ sở marketing biết việc chấp thuận hay không chấp thuận Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

4/ Các trường hợp khác:

a) Trường hợp cơ sở marketing bao gồm hoạt động thiết lập, phân phối, chế tác xoàn, bạc, đá quý thì cơ sở sale phải hạch tân oán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá bán trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này.

b) Đối với doanh nghiệp, hợp tác xóm mới thành lập khác không thuộc các trường hợp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này thì áp dụng phương pháp tính trực tiếp theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này.

Trường hợp hết năm dương lịch đầu tiên từ Khi thành lập, doanh nghiệp, hợp tác buôn bản tất cả lệch giá từ 1 tỷ đồng trở lên theo cách xác định tại khoản 2 Điều này cùng thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế tân oán, hóa đơn, chứng từ thì áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp.

Trường hợp hết năm dương lịch đầu tiên từ lúc thành lập, doanh nghiệp, hợp tác làng ko đạt mức doanh thu từ một tỷ đồng trở lên thì tiếp tục áp dụng phương pháp tính trực tiếp.

Xem thêm: Cách Làm Son Môi Tại Nhà Đơn Giản An Toàn Tại Nhà, Cách Tự Làm Son Môi Tại Nhà Đơn Giản

Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC Khoản 3, 4 của Quy định bên trên được sửa đổi thành

3/ Cơ sở marketing đăng cam kết tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

a) Doanh nghiệp, hợp tác làng mạc đang hoạt động tất cả lợi nhuận sản phẩm năm từ bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở sale đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Doanh nghiệp mới thành lập tất cả thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp gồm thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký kết tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Doanh nghiệp, hợp tác làng mới thành lập gồm dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng gồm phương án đầu tư được người tất cả thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng cam kết áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá chỉ trị gia tăng của doanh nghiệp.

c) Doanh nghiệp, hợp tác làng mới thành lập có thực hiện đầu tư, cài sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc bao gồm hợp đồng thuê địa điểm sale.

d) Tổ chức nước kế bên, cá nhân nước ngoại trừ sale tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng bên thầu phụ.

đ) Tổ chức khiếp tế không giống hạch tân oán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác làng mạc.

Doanh nghiệp, hợp tác làng hướng dẫn tại điểm a khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT mang lại cơ quan liêu thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày đôi mươi tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.

Cơ sở sale hướng dẫn tại điểm d khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan tiền thuế quản lý trực tiếp.

Cơ sở sale hướng dẫn tại điểm đ khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp tới cơ quan liêu thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 mon 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.

Trong thời gian 5 ngày làm cho việc kể từ ngày nhận được Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ, cơ quan lại thuế phải tất cả văn bản thông báo mang đến doanh nghiệp, hợp tác làng, cơ sở sale biết việc chấp thuận hay là không chấp thuận Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

4/ Các trường hợp khác:

a) Trường hợp cơ sở sale gồm hoạt động cài, chào bán, chế tác tiến thưởng, bạc, đá quý thì cơ sở marketing phải hạch toán riêng biệt hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này.

b) Đối với doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tất cả thành lập chi nhánh (bao gồm cả chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp), nếu chi nhánh thuộc trường hợp khai thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp riêng biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế giá bán trị gia tăng của doanh nghiệp thì xác định phương pháp tính thuế của Chi nhánh theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động. Trường hợp chi nhánh không trực tiếp bán hàng, ko tạo ra lợi nhuận hoặc Trụ sở ở địa phương cấp tỉnh, thành phố thuộc nơi doanh nghiệp có trụ sở thiết yếu nhưng không thực hiện kê khai riêng rẽ thì thực hiện knhị thuế tập trung tại trụ sở bao gồm của doanh nghiệp.

c) Đối với doanh nghiệp, hợp tác làng mạc mới thành lập không giống ko thuộc những trường hợp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này thì áp dụng phương pháp tính trực tiếp theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này.

d) Lúc hết năm dương lịch đầu tiên từ lúc thành lập, nếu doanh nghiệp, hợp tác thôn tất cả lệch giá từ 1 tỷ đồng trở lên Theo phong cách xác định tại khoản 2 Điều này và thực hiện đầy đủ chế độ kế tân oán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế tân oán, hóa đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá bán trị gia tăng của doanh nghiệp; nếu doanh nghiệp, hợp tác buôn bản ko đạt mức lợi nhuận từ một tỷ đồng trở lên nhưng vẫn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán thù, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký kết tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều này. Sau năm dương lịch đầu tiên từ Khi thành lập, doanh nghiệp, hợp tác làng mạc áp dụng ổn định phương pháp tính thuế trong 2 năm liên tục.

Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu trên tờ knhì thuế GTGT của kỳ tính thuế từ tháng bốn đến hết tháng 11 năm 2014 phân chia mang đến 8 tháng, sau đó nhân với 12 tháng.

Theo công văn số 4253/TCT-CS ngày 20 mon 09 năm 2017 của Tổng cục thuế thì

Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ knhì thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp bởi vì cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan lại thuế, cụ thể:

Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan tiền thuế.Nếu cơ sở sale đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ knhì thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan lại thuế.

Thủ tục hành bao gồm về thuế giá chỉ trị gia tăng của doanh nghiệp được kho bãi bỏ

1/ Bỏhướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở sale mới thành lập và cơ sở sale đang hoạt động có lệch giá chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng.

Trước đây:

Cơ sở kinh doanh mới thành lập với cơ sở marketing đang hoạt động có lệch giá chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng phải gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan lại thuếđể đăng áp dụng thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ. Trường hợp ko gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan tiền thuế thì kê knhì thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

2/ Bỏhướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT Lúc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá chỉ trị gia tăng của doanh nghiệp.

Trước đây:

Khi chuyển đổi áp dụng những phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ cùng ngược lại) thì cơ sở sale phải nộp Mẫu 06/GTGT đến cơ quan lại thuế.

GIỚI THIỆU NHANH VỀ VIVA

VIVA là chủ thể tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng nngốc khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Chúng tôi liên tục nỗ lực tạo trả giá trị gia tăng mang lại quý khách bằng cách cung cấp các dịch vụ may đo và độc quyền tương quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, góp giữ tín nhiệm doanh nghiệp Theo phong cách tối ưu, xuyên ổn suốt vào sale tại Việt Nam.Dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp vào marketing - Tài thiết yếu kế toán với thuế - Nhân sự cùng lao động tiền lương - Tài bao gồm doanh nghiệp - Quản trị hành thiết yếu văn phòng.Chúng tôi đã phục vụ thành công nhiều khách hàng là những công ty hàng đầu đến từ các nước như Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ... chia thành năm đội tiêu biểu gồm shop FDI, Văn chống đại diện nước ngoài, Người nước ko kể làm cho việc tại Việt Nam, Các doanh nghiệp Việt Nam, Các giám đốc điều hành cùng bên quản trị doanh nghiệp.Logo của VIVA với hình ảnh đầu tiên là biện pháp điệu của thương hiệu công ty chúng tôi, dưới hình thức của chữ ký có gạch chân, với ý chí khẳng định sự ngay thẳng - tự lực tự cường - ví dụ với trung thành bởi lợi ích của quý khách. Chứ cam kết là lời cam kết, là danh dự về khả năng trình độ vượt trội và các hành xử chăm nghiệp vào sale. Chứ ký của VIVA hướng tới là bảo chứng góp đối tác, ngân hàng, cơ quan bên nước nhận diện cùng tôn trọng người sử dụng của VIVA vì chưng sự marketing lành mạnh cùng tử tế.

Tmê mệt vấn thuộc siêng gia

Thuế và Thủ Tục Tuân Thủ | Những Lưu Ý Dành Riêng Cho CEO

Thuế Thu Nhập Cá Nhân Từ Quà Tặng Cuối Năm Cho Nhân Viên

O5 Nhóm Đối Tượng Kinch Doanh Được Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế VAT, CIT, PIT Và Tiền Thuê Đất Từ Tháng 4 Năm 2020