QĐND - Hội nghị Trung ương 6, khóa XII diễn ra với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện những mục tiêu đã xác định và giải quyết những vấn đề bức thiết còn tồn đọng. Một trong những nội dung nổi bật được dư luận đồng tình ủng hộ, tin tưởng là vấn đề thi hành kỷ luật Đảng.

Bạn đang xem: Kỷ luật nghiêm minh tự giác là gì


Thi hành kỷ luật là một trong những nguyên tắc cơ bản, biện pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng kiểu mới. Thi hành kỷ luật nghiêm túc, khách quan, công khai, công bằng có ý nghĩa to lớn đối với việc nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố niềm tin của đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Việc xử lý một số vụ việc nổi cộm, một số cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao trong thời gian qua thể hiện rõ tính nghiêm minh trong thi hành kỷ luật của Đảng.

*
*
*
*


Đảng ủy xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) sinh hoạt quán triệt, triển khai nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Ảnh: MNH THÀNH. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Vì sao việc xử lý một số vụ án, xử lý kỷ luật một số cán bộ, kể cả cán bộ cao cấp trong thời gian gần đây lại được đông đảo cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, cán bộ hưu trí và nhân dân đồng tình, ủng hộ đến như thế? Cần khẳng định, ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”.

Mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cần quán triệt sâu sắc, thấy hết tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn và trách nhiệm đối với việc chấp hành kỷ luật Đảng và đưa vào nội dung sinh hoạt Đảng một cách nghiêm túc.

Để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, cần quán triệt và tiến hành đồng bộ các giải pháp có tính tổng hợp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Những việc đã rõ, được nhất trí cao phải tích cực triển khai nhanh chóng, mạnh mẽ và đạt kết quả cao. Kết hợp giữa tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị với đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập và công tác cán bộ một cách đồng bộ, có bước đi phù hợp và hiệu quả cao nhất, cùng hướng đến mục đích chung là làm trong sạch tổ chức đảng, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Xem thêm: Mua Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai Là Gì, Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai Là Gì

Mỗi tổ chức đảng, tổ chức xã hội trong hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên cần quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII một cách sát thực vào điều kiện, đặc điểm đơn vị và cương vị, chức trách của mình. Trong sinh hoạt Đảng, cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc một nội dung quan trọng trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”.

Trong xây dựng đội ngũ cán bộ vừa phải làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, chấn chỉnh, vừa khắc phục những biểu hiện vi phạm kỷ luật từ sớm. Những trường hợp vi phạm đã rõ cần kiên quyết thi hành kỷ luật một cách công khai, công bằng, đúng người, đúng khuyết điểm. Mỗi cán bộ, đảng viên cần hiểu và xác định, thi hành kỷ luật Đảng chính là hướng đến giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, làm trong sạch tổ chức đảng.

Quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, chúng ta cũng không nên sa đà vào vấn đề kỷ luật, mà phải đặt trong tính tổng thể, đồng bộ với các vấn đề khác. Qua các vụ việc thi hành kỷ luật để từng người rút kinh nghiệm, đồng thời phải tự suy ngẫm, tự chấn chỉnh để không bị sa vào vi phạm kỷ luật. Những suy nghĩ, dấu hiệu ban đầu về động cơ cá nhân, vụ lợi, mỗi người phải biết tự gột rửa, tự chiến thắng để vượt qua. Cần thực hiện vấn đề kỷ luật Đảng trong tính toàn diện với thực hiện các mục tiêu, nội dung khác, đặc biệt là sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới hệ thống tổ chức quản lý và công tác cán bộ.

Thi hành nghiêm kỷ luật Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII vừa góp phần khắc phục hậu quả, có tính cảnh báo, vừa là nội dung giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần hiểu rõ bản chất và tư tưởng chỉ đạo của thi hành kỷ luật Đảng theo tinh thần nghị quyết của hội nghị, để vận dụng một cách sát hợp.

Chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào tính chất nghiêm minh, công bằng, công khai của thi hành kỷ luật Đảng, thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên cần có suy nghĩ và việc làm cụ thể, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ trong sinh hoạt Đảng đến các hoạt động khác, đều phải tuân thủ nghiêm chỉnh kỷ luật Đảng một cách tự giác, để giữ mình, tự soi, tự sửa, tự gột rửa mình và củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.