BỘ TƯ PHÁPhường ——- Số: 18/2014/TT-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc ————— TP. hà Nội, ngày 08 mon 09 năm năm trước THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN...

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn luật đấu giá tài sản


*

BỘ TÀI CHÍNH ——- Số: 335/2016/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Thành, ngày 27 tháng 12 năm năm nhâm thìn THÔNG TƯ QUY ĐỊNH...


*

CHÍNH PHỦ ———– Số: 22/2012/NĐ-CPhường. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc ————————— thủ đô, ngày 26 mon 03 thời điểm năm 2012 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH...


*

CHÍNH PHỦ ——- Số: 62/2017/NĐ-CPhường CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 16 mon 05 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI...CHÍNH PHỦ ——- Số: 61/2017/NĐ-CP.. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc ————— TP Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC THẨM ĐỊNH GIÁ KHỞI...

Xem thêm: Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín, Công Ty Tnhh Tư Vấn & Đầu Tư Trung Tín


*

BỘ TÀI CHÍNH ——-Số: 108/2020/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————thủ đô, ngày 21 tháng 1hai năm 2020 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ...


QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc ————— Luật số: 15/2017/QH14 Hà Nội Thủ Đô, ngày 21 tháng 6 năm 2017 LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN...


BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc ————— Số: 48/2017/TT-BTC Thành Phố Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH TRONG...


BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc ————— Số: 45/2017/TT-BTC Thành Phố Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH...


QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 01/2016/QH14 thủ đô hà nội, ngày 17 tháng 11 năm năm 2016 LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ đọng Hiến...