Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (45.27 KB, 2 trang )

Bạn đang xem: Vì sao tôn giáo tồn tại trong chủ nghĩa xã hội

Câu hỏi: Vì sao trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tôngiáo vẫn tồn tại ?Trả lời:Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, tôn giáo vẫn còn tồn tại bởi các nguyênnhân sau:---Nguyên nhân nhận thứcTrong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, trình độ dân trí của nhân dâncòn hạn chếMặc dù khoa học đã phát triển mạnh, song nhiều hiện tượng tự nhiên và xãhội diễn ra đến nay khoa học chưa giải thích được. ví dụ như hiện tượngtrường sinh học. do vậy, tâm lý sự hãi trông chờ tin tưởng vào sức mạnhsiêu nhiên vẫn tồn tại trong ý thức con người, kể cả nhân dân ở các nướcđang xây dựng chủ nghĩa xã hộiNguyên nhân tâm lýTôn giáo tồn tại lâu đời và ăn sâu trong tiềm thức của nhiều người. nó làmột trong những hình ý thức xã hội bảo thủ nhất in đậm trong đời sốngtinh thần của nhiều người, kể cả trong chủ nghĩa xã hộiNguyên nhân chính trị - xã hộiDo đạo đức, văn hóa của tôn giáo có nhiều điểm còn phù hợp với chủ nghĩaxã hội và đáp ứng nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhândân. Ví dụ như tính hướng thiện, bình đẳng, thương người của Phật giáo,ước muốn về một xã hội hòa mục của Nho giáo…Dưới chủ nghĩa xã hội, tôn giáo có khả năng tự biến đổi để thích nghi theoxu hướng “đồng hành cùng dân tộc”, sống “tốt đời, đẹp đạo”, “sống phúcâm trong lòng dân tộc”…Do chính sách tôn giáo của nhà nước xã hội chủ nghĩa là tôn trọng quyền tựdo tín ngưỡng và không tín ngưỡng của công dânTrong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa vẫn còn tồn tại đấu tranh giai cấp dướinhiều hình thức phức tạp, các thế lực chính trị vẫn lợi dụng tôn giáo đểphục vụ mưu đồ chính trị của chúng. Mặt khác, các hiện tượng như chiến--tranh cục bộ, xung đột dân tộc, sắc tộc khủng bố, bệnh tật, đói nghèo,… làđiều kiện cho tôn giáo phát triểnNguyên nhân kinh tếThời kỳ quá độ lên chủ nghĩa còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế, trong đócó cả những thành phần kinh tế dựa trên chế độ sở hữu tư nhân nên cònhiện tượng bóc lột người lao động còn bất công , bất bình xã hội… đời sốngvật chất và tinh thần của nhân dân chưa cao. Điều đó làm cho con nguwoifcòn tin tưởng vào lực lượng siêu nhiênNguyên nhân về văn hóaTôn giáo có khả năng đáp ứng ở một mức độ nhất định nhu cầu văn hóatinh thần và có ý nghĩa nhất định về giáo dục ý thức cộng động, đạo đức, lốisống. do đó, bảo tồn và phát huy các giá trị đạo đức tôn giáo là cần thiết


Bạn đang xem: Vì sao tôn giáo còn tồn tại dưới chủ nghĩa xã hội?

*

Lý luận của Lê-nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hôi và sự vận dụng lý luận đó ở Việt Nam.DOC 35 1 6
*

*

Lý luận của lê nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng lý luận đó ở việt nam hiện nay.DOC 24 1 5
*

Xem thêm: Nhà Xe Tuấn Anh ✔️ Số Điện Thoại Nhà Xe Tuấn Hiển Thanh Hóa Archives

Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong thời ký quá độ lên chủ nghĩa xã hội 17 826 10
*

Tại sao Hồ Chí Minh chủ trương cơ cấu kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 21 730 0
BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (6-1991) 25 916 1
NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 13 981 0
Nghiên cứu của Lê-nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 35 434 0
Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 13 744 0 Chuyên mục: Kiến Thức